Witamina K — kontrowersje

5 lipca 2019

Osteoporoza, a zwłaszcza jej powikłania stanowią poważny problem społeczny i ekono-miczny. Niskoenergetyczne urazy prowadzą-ce do poważnych złamań kostnych, zwłaszcza u osób w podeszłym wieku, doprowadzają do wystąpienia poważnych niepełnosprawności, a w wielu przypadkach odpowiadają za przed-wczesną umieralność w tej grupie chorych. Od dawna wiadomo, że utrzymanie prawidło-wej gospodarki mineralnej, obok modyfikacji stylu życia (właściwe odżywianie, adekwatna aktywność fizyczna, rezygnacja z używek) jest podstawowym elementem prewencji i leczenia osteoporozy. Utrzymanie dodatniego bilansu wapniowego, suplementacja witaminy D uzna-ne są za podstawowe standardy postępowania. Mniej wiadomo natomiast o roli innych wita-min, w tym witaminy K w tych procesach [1]. W ostatnich latach zauważa się aktywną pro-mocję preparatów zawierających mieszanki witamin, różnego rodzaju preparatów wapnio-wych, jako środków wspomagających utrzyma-nie prawidłowego statusu mineralnego kości. Niektóre z tych preparatów utrzymały status leków, inne są suplementami diety. Cechą wspólną jest to, że sprzedawane są głównie jako leki bez recepty, chociaż producent (sprytnie) zrzuca z siebie odpowiedzialność, nakazując „ konsultacje z lekarzem bądź farmaceutą”. Co więc należy odpowiadać PT Pacjentom, gdy pytają o preparaty witaminy K?Celem mniejszej pracy był krytyczny prze-gląd danych dotyczących korzyści ze stosowa-nia witaminy K jako postępowania wspoma-gającego w prewencji/leczeniu osteoporozy ze szczególnym uwzględnieniem wyników badań zaprojektowanych na podstawie założeń me-dycyny opartej na faktach. W zamyśle autorów ma to pomóc w odpowiedzi na pytanie, czy sto-sować witaminę K, jeśli tak, to u kogo i czego można oczekiwać po takiej suplementacji? więcej

Nadchodzące wydarzenia