Objaw Raynauda – nie zawsze choroba reumatologiczna

5 czerwca 2019

Objaw Raynauda to zaburzenie naczynio-ruchowe występujące najczęściej pod wpływem bodźców fizykochemicznych lub na tle emocjo-nalnym, obserwowany u około 3 do nawet 15% populacji ogólnej, również u osób zdrowych, z najwyższym odsetkiem wśród kobiet. Może mieć charakter pierwotny, mówi się wówczas o chorobie Raynauda (ok. 80% przy-padków) lub też wtórny, określany mianem ze-społu Raynauda. Pierwotny objaw Raynauda dotyczy naj-częściej kobiet w młodym wieku (poniżej 40. roku życia), przebiega łagodnie i nie do-prowadza zazwyczaj do powstania owrzodzeń i zmian martwiczych tkanek, choroba ma ten-dencję do samoistnego ustępowania. Za rozpoznaniem wtórnego objawu Ray-nauda przemawiają: wystąpienie objawów po 30. roku życia, asymetria zmian, znaczne nasi-lenie napadów, uszkodzenie tkanek w wyniku niedokrwienia (owrzodzenia, blizny lub mar-twica paliczków dystalnych). więcej

Nadchodzące wydarzenia