Aktualności

Calciphylaxis — pathogenesis and clinical picture

19 lipca 2019
Calciphylaxis, also known as calcific uremic arteriolopathy (CUA), is a rare vascular disease caused by deposition of calcium salts in vessel walls, accompanied by coagulation disorders, which leads to extensive skin ulceration and soft tissue necrosis. Typical cases of calciphylaxis are usually described in patients with renal failure, though it is currently known that approx. 1/10th of all cases stem from other causes, including systemic inflammation, metabolic disorders and endocrine disorders. This article shows an overview of the most important pathophysiological phenomena which accompany calciphylaxis, characterizes the clinical picture of the disease and presents available approaches to therapeutic management.
więcej

Rola witaminy K2 w metabolizmie kości i innych procesach patofizjologicznych

11 lipca 2019
Witamina K to grupa związków chemicznych o zbliżonej budowie. W organizmie człowieka witamina K jest niezbędna w procesie potranslacyjnej karboksylacji niektórych reszt kwasu glutaminowego wchodzących w skład białek. Proces ten dotyczy kilkunastu białek i jest niezbędny dla ich prawidłowej czynności. Dotyczy to nie tylko białek uczestniczących w krzepnięciu krwi, ale przede wszystkim białek regulujących proces odkładania hydroksyapatytu w kościach, a także w prewencji ektotopowej kalcyfikacji innych tkanek.
więcej

Witamina K — kontrowersje

5 lipca 2019
Osteoporoza jest poważną chorobą powodującą wystąpienie znacznej niepełnosprawności w populacji osób starszych. W prewencji i leczeniu tej choroby, oprócz modyfikacji stylu życia i leczenia antyresorpcyjnego, podstawowe znaczenia ma utrzymanie prawidłowej gospodarki mineralnej. W ciągu ostatnich 20 lat pojawiły się doniesienia wskazujące na rolę witaminy K w tym procesie. Celem niniejszego opracowania był krytyczny przegląd tych doniesień, ze szczególnym uwzględnieniem znaczenia witaminy K w prewencji osteoporozy.
więcej

Wtórny zespół hemofagocytarny

26 czerwca 2019
Zespół hemofagocytarny (HLH, hemophagocytic lymphohistiocytosis) jest to rzadkie, zagrażające życiu schorzenie, które nieleczone doprowadza do śmierci. Może przebiegać pod postacią pierwotną (uwarunkowaną genetycznie) lub wtórną (nabytą). Wtórna postać występująca jako powikłanie układowych chorób tkanki łącznej, nazywana jest zespołem aktywacji makrofagów (MAS, macrophage activation syndrome). U dzieci najczęściej występuje w przebiegu układowej postaci młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów (uMIZS). Patomechanizm zespołu MAS nie został do końca poznany. U podłoża choroby leży nieprawidłowa, patologiczna reakcja układu immunologicznego.Niekontrolowana aktywacja limfocytów T i makrofagów doprowadza do hipercytokinemii (tzw. burza cytokinowa [cytokine storm or cytokine cascade], doprowadzając do naciekania narządów przez te komórki i niewydolności wielonarządowej. Objawy choroby są z reguły niecharakterystyczne.
więcej

Sarkoidoza – choroba wielonarządowa

19 czerwca 2019
Sarkoidoza jest wielonarządową chorobą ziarniniakową o nieznanej etiologii, która charakteryzuje się obecnością nieserowaciejącej ziarniny w zajętych procesem chorobowym narządach. Typowo dotyczy młodych dorosłych osób. Jakkolwiek zajęte mogą być wszystkie narządy, to choroba często dotyczy jednego lub więcej z trzech następujących nieprawidłowości: obustronnej wnękowej limfoadenopatii, nacieków w płucach, zmian skórnch i/lub uszkodzenia oka. Choroba mięśni, stawów i kości jest rzadszym problemem, jednak w ostrej fazie choroby ma istotne znaczenie kliniczne.
więcej

Choroba Pageta kości

12 czerwca 2019
Choroba Pageta kości jest drugą pod względem częstości występowania, po osteoporozie, chorobą metaboliczną kości osób w starszym wieku. Z uwagi na różnorodny obraz kliniczny i bezobjawowy przebieg w początkowym okresie choroby prawidłowe jej zdiagnozowanie może nastręczać trudności. W niniejszej pracy przedstawiono przypadek pacjentki, u której od czasu zauważenia pierwszych objawów w postaci deformacji kości sklepienia czaszki do postawienia rozpoznania minęło kilka lat.
więcej

Objaw Raynauda – nie zawsze choroba reumatologiczna

5 czerwca 2019
Objaw Raynauda to zaburzenie naczynioruchowe o charakterze napadowym, charakteryzujące się fazowością, o etiologii pierwotnej bądź wtórnej. Nie jest patognomoniczny dla rozpoznania chorób o podłożu autoimmunologicznym, lecz może im towarzyszyć, często wymaga analizy interdyscyplinarnej. W każdym przypadku wskazana jest wnikliwa ocena objawów występujących u pacjenta powiązana ze szczegółową anamnezą umożliwiająca postawienie prawidłowego rozpoznania.
więcej

Nowośći w dziale książki

31 maja 2019
Zapraszamy do zapoznania się z nowymi pozycjami w dziale ,,Książki"
więcej

Budowa i funkcja ludzkich antygenów zgodności tkankowej. Część 3.

29 maja 2019
Ekspresja określonych alleli zgodności tkankowej stanowi czynnik ryzyka chorób reumatycznych. W reumatoidalnym zapaleniu stawów jest to obecność antygenów HLA-DRB1, z charakterystyczną sekwencją pięciu aminokwasów (glutamina, lizyna, arginina, alanina) w pozycjach od 70 do 74 łańcucha, nazywanych najczęściej wspólnym epitopem. Charakterystyczna dla zesztywniającego zapalenie stawów kręgosłupa jest ekspresja antygenu zgodności tkankowej HLA-B27, który może prezentować nieprawidłowo przetworzone peptydy antygenowe. Wydaje się, że cząsteczki HLA-B27 mogą z większą wydajnością prezentować autoreaktywnym limfocytom T patogenne peptydy bakteryjne albo endogenne peptydy artrytogenne. W biologii chorób reumatycznych ważną rolę mogą odgrywać także polimorfizmy pojedynczego nukleotydu (SNP, single nucleotide polymorphism) czy mechanizmy epigenetyczne, wpływające na ekspresję genów.
więcej

Terapie innowacyjne w reumatologii

24 maja 2019
Zapraszamy do zapoznania się z materiałami wideo z ,,Konferencja Terapie Innowacyjne", która odbyła się 21-22 września 2018 w Jastrzębiej Górze.
więcej

Nadchodzące wydarzenia